Planowane zakupy sprzętu komputerowego i multimedialnego na 2011 rok

W związku z koniecznością przeprowadzania w 2011 roku przetargów na sprzęt komputerowy i multimedialny w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i następnymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych (min. 40 dni na złożenie ofert od daty ogłoszenia postępowania w Dzienniku Urzędowym UE, całe postępowanie, z dostawą, min. 3 miesiące), kierownicy jednostek dydaktycznych WUM proszeni są o przekazanie do dnia 30 listopada 2010 r. do Działu Informatyki informacji o planowanej ilości zakupów urządzeń w 2011 roku za pośrednictwem formularza na stronie.

Stosowanie w/w trybu postępowania wynika z zaleceń pokontrolnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować brakiem możliwości rozliczenia projektów i utratą części przyznanych funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.